Kognitiv terapi

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, (CBT) har blitt en populær og etterspurt terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger både i Norge og internasjonalt. Terapiformen er en godt dokumentert behandlingsmetode for ulike psykiske helseproblemer og fremheves av både nasjonale og internasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi baserer seg på et humanistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i at det er en glidende overgang fra normal fungering til utvikling av psykiske lidelser.

Kognitiv terapi retter seg inn mot bevisstgjøring og evaluering av tenkning og tankeprosesser. Ved å identifisere sammenhenger mellom tenkning, følelser og handlinger lærer man hvordan man kan bryte selvfortsterkende onde sirkler som opprettholder og vedlikeholder psykiske helseproblemer. Mennesker som sliter med angst eller depresjon har en strøm av ubehagelige tanker. Tankene kan virke troverdige og være bygget på virkelige hendelser, men er ofte overdrevne, delvis ugyldige eller kan ha tankeinnhold som hindrer en i å få ut potensialet av det man ønsker ut av livet sitt.

Mål i terapien er å bidra til innsikt i sin egne tankeprosesser slik at det blir lettere å skape endring i sitt liv. En kognitiv terapeut kan sammenlignes med en veileder som er aktivt samtalende, gir psykoedukasjon, informerer, forklarer og stiller mange konkrete spørsmål knyttet vår tenkning. Hovedmålet er at klienten blir sin egen terapeut og kan forholde seg utforskende og spørrende til sitt liv for å kunne gi seg selv bekreftelse, støtte, forståelse og trøst.

For mer informasjon om kognitiv terapi kognitiv.no

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi. ofte forkortet MCT, er en behandlingsform som er utarbeidet av Adrian Wells. Metakognitiv terapi er tanker om tanker. Tanker teller, og har stor innvirkning på hvordan vi har det følelsesmessig og psykologisk. Vi har tusenvis av tanker i løpet av et døgn, men hvor blir de av? Et sentralt premiss i behandlingen ved MCT er at psykisk lidelse handler om at enkelte tanker øker i styrke og er gjentagende, mens andre tanker får lov til å flyte videre. Det handler om valg og kontroll av tenkemåter, og hvordan vi forholder oss til våre indre opplevelser. I MCT er det sentralt hvilken respons vi gir på tanker som utløser psykisk smerte.

Målet er å oppnå mer bevissthet og fleksibilitet knyttet til egne tanker og tankeprosesser.

Les mer på mct-institute.no

Hvis du ønsker denne behandlingen kan du kontakte Merete eller Anne-Marit.

CBT-E – Kognitiv terapi for spiseforstyrrelser

CBT-E står for Cognitive Behavioral Therapy –Enhanced (utvidet modell) og er en evidensbasert metode for spiseforstyrrelser utviklet av Christoffer Fairburn. Metoden legger til grunn at overopptatthet av vekt, kropp og kontroll over matinntak er opprettholdende mekanismer ved en spiseforstyrrelse. I CBT-E-behandling har man fokus på usikkerhet knyttet til endring (ambivalens), normalisering av matinntak, økt bevissthet omkring utløsende tanker og følelser, mekanismer som opprettholder spiseforstyrrelsen, samt utvidelse av selvevalueringsbegrepet, hvordan man evaluerer seg selv på viktige livsområder. Sentralt i behandlingen er at man er innstilt på å legge spiseforstyrrelsen bak seg og rette fokus mot å endre sitt liv.

EMDR-behandling

EMDR står for Eye Movement Desentization Reprocessing og er en evidensbasert behandlingsmetode utviklet av Francine Shapiro. Metoden omhandler bilateral stimulering av høyre og venstre hjernehalvdel som øker tempoet i informasjonsbearbeidingen med hensikt i å integrere minner/traumer/ubehagelige opplevelser på en mer adaptiv måte. Målet i behandlingen er redusert ubehag og bedre fungering i hverdagen. Metoden har god dokumentasjon både i form av kliniske studier og randomiserte kontrollerte studier. Metoden ble initialt utviklet for PTSD og traumelidelser, men har i de senere årene blitt benyttet ved andre psykiske vansker med gode resultater.

Les mer på emdrnorge.no

Ønsker du denne behandlingen, ta kontakt med Anne-Marit